pic

Polityka prywatności

Zgodnie z wymaganiami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) zwanego dalej RODO informujemy, że:

(1) ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych  jest Innowacyjna Edukacja Sp. z o.o., KRS: 0000714437 REGON: 369296799, NIP: 8992839938 z siedzibą ul. Fabryczna 19, 53-609 Wrocław prowadząca Autorską Szkołę Podstawową NAVIGO.

(2) KONTAKT Z NAMI
Kontakt z Administratorem jest możliwy pod

(3) CEL PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA, PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA, OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE oraz informacje, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy

Postanowienia ogólne

Uzyskane dane osobowe wykorzystujemy tylko w konkretnych, prawnie uzasadnionych celach w jakich dane te zostały zebrane. Zakres danych osobowych, cel ich przetwarzania, podstawa prawna takiego przetwarzania, okres przetwarzania i kategorie odbiorców danych są określone w niniejszej polityce prywatności.

Innowacyjna Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą ul. Fabryczna 19, 53-609 Wrocław
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000714437, kapitał zakładowy 10 000,00 PLN
NIP 8992839938

Cel przetwarzania danych osobowych: Podstawa prawna przetwarzania: Okres przechowywania oraz informacje, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych:
(a) prowadzenie komunikacji w szczególności udzielanie odpowiedzi na pytania zadane z wykorzystaniem formularza kontaktowego na stronie www Administratora lub przesłane do nas w wiadomości e-mail Art. 6 ust. 1 lit. a)
(udzielona nam zgoda) oraz Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO     (podjęcie działań na Pani/Pana żądanie tj. udzielenie odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie, prośba o kontakt wystosowana przez Panią/Pana przy użyciu formularza na stronie www czy też za pomocą poczty elektronicznej)
Dane osobowe przetwarzane (przechowywane) są odpowiednio – do czasu odwołania zgody, przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa, (co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat liczonych od dnia zakończenia umowy/relacji), o ile nie będzie zachodzić inna podstawa prawna do dalszego przetwarzania np. przetwarzanie przez nas danych w zakresie rozpatrywania ewentualnych skarg lub żądań oraz spełnienia zadość zasadzie rozliczalności, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO ? w zależności od tego co nastąpi później.Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie uniemożliwia prowadzenie komunikacji drogą elektroniczną.
(b) komunikacja z osobami kontaktującymi się z nami za pośrednictwem portali społecznościowych (udzielanie odpowiedzi na komentarze i wiadomości etc.) Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
(?prawnie uzasadnione interesy Administratora?)
Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora i przez okres po którym przedawnią się ewentualne roszczenia (co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat liczonych od dnia zakończenia relacji/umowy).

Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie uniemożliwia prowadzenie komunikacji za pośrednictwem portali społecznościowych.

(c) Rekrutacja dzieci do szkoły Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
(?wypełnienie obowiązku prawnego?) w zawiązku z art. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatoweArt. 6 ust. 1 lit. a)
(udzielona nam zgoda)
Dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) odpowiednio: do czasu zakończenia rekrutacji (naboru do szkoły), chyba, że otrzymamy zgodę na ich przetwarzanie w związku z kolejnymi rekrutacjami(naborami) lub do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie, o ile nie będzie zachodzić inna podstawa prawna do dalszego przetwarzania np. przetwarzanie przez nas danych w zakresie rozpatrywania ewentualnych skarg lub żądań oraz spełnienia zadość zasadzie rozliczalności, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO ? w zależności od tego co nastąpi później.

Jeżeli dziecko zostanie zakwalifikowane do przyjęcia do szkoły Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zawarcia umowy o nauczanie w Autorskiej Szkole Podstawowej NAVIGO, przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa (co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat liczonych od dnia zakończenia umowy) w zależności do tego co nastąpi wcześniej.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, ich nie podanie uniemożliwia rozpatrzenie aplikacji i przyjęcie dziecka do szkoły.

(d) Prowadzenie zapisów na spotkania z rodzicami Art. 6 ust. 1 lit. a)
(udzielona nam zgoda)
Dane osobowe przetwarzane (przechowywane) są do czasu odwołania zgody, przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa, (co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat liczonych od dnia zakończenia umowy/relacji) ? w zależności od tego co nastąpi później.Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie uniemożliwia prowadzenie komunikacji drogą elektroniczną.
(e) zawarcie i wykonywanie umowy (w tym zapewnienie odpowiedniej jakości) Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (osoba, której dane dotyczą jest stroną umowy) Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy i rozliczeń(co do zasady czas trwania umowy o nauczanie w Autorskiej Szkole Podstawowej NAVIGO) oraz przez okres, po którym przedawnią się ewentualne roszczenia (co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat liczonych od dnia zakończenia umowy/relacji) o ile nie będzie zachodzić inna podstawa prawna do dalszego przetwarzania np. przetwarzanie przez nas danych w zakresie rozpatrywania ewentualnych skarg lub żądań oraz spełnienia zadość zasadzie rozliczalności, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym (Komparycja stron umowy, identyfikacja uczniów), brak ich podania uniemożliwia otrzymywanie zawarcie i/lub wykonanie umowy.

(f) wstawianie, gromadzenie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
(?wypełnienie obowiązku prawnego?) w zawiązku z art. 74 ust. 2 Ustawy o rachunkowości oraz w związku z art. 86 § 1 Ustawy Ordynacja Podatkowa.
Dane są przechowywane przez okres w którym przepisy nakazują przechowywanie ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych (tj. przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą) oraz przez okres, po którym przedawnią się ewentualne zobowiązania podatkowe.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym, brak ich podania uniemożliwia realizację obowiązku prawnego.

(g) Udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
(?wypełnienie obowiązku prawnego?)
Dane są przechowywane przez okres 1 roku po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji, a później przez okres, po którym przedawnią się ewentualne roszczenia.

Podanie danych jest wymogiem umownym, brak ich podania uniemożliwia zrealizowanie reklamacji.

(h) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, podnoszonych przez lub wobec Administratora Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
(?prawnie uzasadnione interesy Administratora?)
Dane są przechowywane przez okres:

?      po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,

?      lub przedawnione?,

?      przez czas, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę administracyjną,

?      w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym dowody księgowe (mogące zawierać dane osobowe) przechowywane muszą być ?przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone Podanie danych nie jest wymogiem umownym ani ustawowym.

(i) Wykrywanie i zapobieganie przestępstwom i nadużyciom Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
(?wypełnienie obowiązku prawnego?)
Dane są przechowywane przez okres trwania umowy, a później przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy. W przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów ? przez czas trwania takich postępowań oraz ?przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione?
(j) rozpatrywania ewentualnych skarg lub żądań, przetwarzanie w celach archiwalnych i bezpieczeństwa, Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
(?prawnie uzasadnione interesy Administratora?)
Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora.

Dane są przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania i przez okres po którym przedawnią się ewentualne roszczenia (co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat liczonych od dnia zakończenia relacji/umowy).

W przypadku, w którym dane osobowe i treść korespondencji stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

(k) przechowywanie plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze PC, laptopie, tablecie, telefonie/smartfonie, Smart TV) Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (Pani/Pana zgoda na przetwarzanie) Dane przechowywane są do momentu wycofania, przez osobę, której dane dotyczą, zgody na dalsze przetwarzanie jej danych osobowych.

Podanie danych nie jest wymogiem umownym ani ustawowym. Ich nie podanie (zablokowanie instalacji plików cookies) może to spowodować ograniczenie funkcjonalności strony internetowej.

(l) prowadzenie marketingu produktów i usług Administratora Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (Pani/Pana zgoda na przetwarzanie) i/lub

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (?prawnie uzasadnione interesy Administratora?)

Dane przechowywane są do momentu wycofania Pani/Pana zgody. Udzieloną zgodę można wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem.

W tym przypadku podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia otrzymywanie komunikatów marketingowych.

(m) prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
(?prawnie uzasadnione interesy Administratora?), która to podstawa jest samodzielną przesłanką legalizującą przetwarzanie danych osobowych i nie jest wymagana zgoda. Motyw (47) Preambuły RODO stanowi, że ?Za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie można uznać przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.?).
Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, albo do momentu wyrażenia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (Art.21 ust.3 RODO).

Osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania jej danych (np. adres e-mail, imię, nazwisko, nazwa pracodawcy) do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych Administrator nie będzie już przetwarzać w tym celu.

(n) Rekrutacja pracowników Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO
(?obowiązek prawny ciążący na administratorze?), Kodeks Pracy, Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz Artykuł 9 ust. 2 lit. a) RODO (?zgoda osoby, której dane dotyczą?)
Dane przechowywane są do 1 miesiąca od zakończenia rekrutacji lub do 12 miesięcy jeżeli osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę na udział w kolejnych rekrutacjach.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym, brak ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji

(o) Prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnieniem

 

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO
(?obowiązek prawny ciążący na administratorze?)
Dane przechowywane są przez okres zgodny z aktualnymi przepisami tj. 10 lat lub 50 lat.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym, brak ich podania uniemożliwia zatrudnienie.

 

Bardziej szczegółowe informacje i/lub informacje dotyczące innych, niż wymienione powyżej, CELÓW PRZETWARZANIA ? Administrator podaje osobie której dane dotyczą w momencie zbierania jej danych (w mających zastosowanie Klauzulach informacyjnych).

(4) ODBIORCY DANYCH
Administrator korzysta z usług współpracujących z nim podmiotów zewnętrznych. Dane osobowe przekazywane są do podmiotów zewnętrznych wyłącznie wtedy i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Podmioty zewnętrzne mogą wykorzystać przekazane (powierzone) dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zadania zleconego przez Administratora.
Dane osobowe mogą być przekazane następującym, współpracującym z Administratorem odbiorcom:
? podmiotom świadczącym Administratorowi usługi pomocy technicznej oraz dostawcom rozwiązań informatycznych umożliwiających prowadzenie Administratorowi działalności (dla przykładu dostawcy oprogramowania, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu),
? podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską i podobną (np. brokerzy kurierscy) ? w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy i korespondencji,
? podmiotom obsługującym płatności kartami płatniczymi lub obsługującym płatności elektroniczne ? w zakresie niezbędnym do obsługi tych płatności,
? wybranym podmiotom działającym na zlecenie Administratora przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, doradczych, tłumaczeniowych, prawnych ? w zakresie niezbędnym do realizacji określonego celu przetwarzania,

(5) PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. W wyjątkowych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane również do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia Usług na Pani /Pana rzecz lub jeżeli będzie to warunkowane inną, ważną podstawą prawną. W takim przypadku przekazanie danych następuje w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych. Więcej informacji o sposobach zabezpieczenia, a także sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń oraz miejscu ich udostępniania można uzyskać kontaktując się z nami na dane podane powyżej.

(6) PANI/PANA PRAWA (PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA)
W przypadku gdy wyrażenie zgody jest niezbędne, aby móc przetwarzać dane osobowe w określonym celu, Administrator pozyskuje taką zgodę. Udzieloną zgodę można wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. W przypadku wycofania zgody, dane nie będą już przetwarzane w zakresie jakiego dotyczyła zgoda, ale wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przetwarzanie danych osobowych nie zawsze wymaga zgody. Nie jest wymagana zgoda na przetwarzanie danych, jeżeli spełniona jest jakakolwiek inna przesłanka legalizująca ich przetwarzanie zgodnie z Art. 6 ust.1 RODO np. jeżeli przetwarzanie jest konieczne dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. obrona przed roszczeniami) lub podejmujemy działania na Pani/Pana żądanie lub z Pani/Pana inicjatywy.
Na zasadach określonych w RODO przysługują Pani/Panu również następujące prawa:
? prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Administratora,
? prawo do sprostowania tych danych osobowych,
? prawo do usunięcia danych osobowych (?bycia zapomnianym?) lub do ograniczenia przetwarzania tych danych osobowych- (o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania,
? prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
? prawo do przenoszenia tych danych osobowych.
Jeżeli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w dowolnym momencie może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych w tym celu.
W przypadku chęci realizacji powyższych uprawień należy złożyć wiosek do Administratora. Dane kontaktowe Administratora podane są w punkcie (2). Aby mieć pewność, że osoba składająca wiosek jest uprawniona do jego złożenia, Administrator może prosić o podanie dodatkowych informacji potwierdzających tożsamość składającego.
Administrator Danych jest obowiązany, udzielić stosownej informacji na piśmie. Z przepisów RODO wynika w jakim zakresie z każdego z tych praw można skorzystać. Zależeć to będzie w szczególności od podstawy prawnej i celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
Ma Pani/Pan prawo również wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem prawa.
(7) PLIKI LOGU SERWERA
Przeglądarka internetowa udostępnia dane o działaniach użytkownika na stronach internetowych Administratora, które są zapisywane w plikach logu serwera. Zapisane w ten sposób rekordy danych zawierają następujące dane: data i godzina pobrania, nazwa otwieranej strony, pobrana ilość danych, a także informacje o wersji produktu stosowanej przeglądarki internetowej, adres IP, URL strony referencyjnej (adres strony, z której użytkownik został przekierowany).
Rekordy danych pliku logu serwera są poddawane analizie w celu usuwania błędów, zarządzania wydajnością serwera, ochrony przed atakami typu DDoS i dostosowywania treści.
(8) ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE
Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych), niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.
(9) POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Strony internetowe i serwisy społecznościowe Administratora mogą zawierać linki (odnośniki) do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Administrator zaleca, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z ich własnymi politykami dotyczącymi prywatności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Przewiń w dół